Obec Kostelec
Kostelec
...okres Tachov

Rozpočet obce


Rozpočet 2020  (v Kč) Obce Kostelec - příjmy  
Para Pol Text Rozpočet 2020
0 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 475 000,00
0 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 55 000,00
0 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 236 832,00
0 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 200 564,00
0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 200 000,00
0 1211 Daň z přidané hodnoty 5 511 278,00
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu 12 000,00
0 1340 Poplatek za provoz systému KO 375 000,00
0 1341 Poplatek ze psů 32 000,00
0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 500,00
0 1361 Správní poplatky 8 000,00
0 1381 Daň z hazardních her 65 000,00
0 1511 Daň z nemovitých věcí 4 000 000,00
0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. Dotv-Plzeňský kraj 144 000,00
0 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.-VPP 363 775,00
0 4216 INV. Dotace chodník Ostrov 995 535,00
    Součet za Para 0000 18 679 484,00
1031 2111 Pěstební činnost/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00
    Součet za Para 1031 50 000,00
2310 2111 Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 000,00
    Součet za Para 2310 26 000,00
2321 2132 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 72 000,00
    Součet za Para 2321 72 000,00
2411 2111 Záležitosti pošt/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 000,00
    Součet za Para 2411 175 000,00
3319 2132 Ost. záležitosti kultury/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 20 000,00
    Součet za Para 3319 20 000,00
3612 2111 Bytové hospodářství/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 716 684,00
3612 2132 Bytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 645 636,00
    Součet za Para 3612 2 362 320,00
3613 2132 Nebytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 95 000,00
    Součet za Para 3613 95 000,00
3722 2329 Sběr a odvoz komunálních odpadů/Ostatní nedaňové příjmy j.n. 75 000,00
    Součet za Para 3722 75 000,00
6171 2111 Činnost místní správy/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00
6171 2131 Činnost místní správy/Příjmy z pronájmu pozemků 82 300,00
6171 2132 Činnost místní správy/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 40 000,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 000,00
    Součet za Para 6171 10 162 300,00
       
    Příjmy celkem: 31 717 104,00
       
       
Schodek bude kryt přebytky minulých let.  

 

 

 

Rozpočet 2020 (v Kč) Obce Kostelec - výdaj  
Para Pol Text Rozpočet 2020
1012 6130 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav./Pozemky 4 000 000,00
    Součet za Para 1012 4 000 000,00
1031 5169 Pěstební činnost/Nákup ostatních služeb 108 000,00
    Součet za Para 1031 108 000,00
1036 5169 Správa v lesním hospodářství/Nákup ostatních služeb 125 000,00
    Součet za Para 1036 125 000,00
2212 6121 Silnice/Budovy, haly a stavby 700 000,00
    Součet za Para 2212 700 000,00
2292 5323 Dopravní obslužnost veř. službami/Neinvestiční transfery krajům 32 560,00
    Součet za Para 2292 32 560,00
2310 5139 Pitná voda/Nákup materiálu  j.n. 20 000,00
2310 5154 Pitná voda/Elektrická energie 6 000,00
2310 5169 Pitná voda/Nákup ostatních služeb 70 000,00
2310 5171 Pitná voda/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 745 000,00
    Součet za Para 2310 841 000,00
2321 5154 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Elektrická energie 40 000,00
2321 5169 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Nákup ostatních služeb 100 000,00
2321 5171 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Výdaje na opravy  30 000,00
2321 6121 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Budovy, haly a stavby 150 000,00
    Součet za Para 2321 320 000,00
2341 5171 Vodní díla v zemědělské krajině/Výdaje na opravy  470 000,00
    Součet za Para 2341 470 000,00
2411 5011 Záležitosti pošt/Platy zaměstnanců v pracovním poměru 264 000,00
2411 5031 Záležitosti pošt/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 85 000,00
2411 5032 Záležitosti pošt/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00
2411 5139 Záležitosti pošt/Nákup materiálu  j.n. 3 000,00
2411 5154 Záležitosti pošt/Elektrická energie 14 000,00
2411 5162 Záležitosti pošt/Služby elektronických komunikací 8 500,00
2411 5163 Záležitosti pošt/Služby peněžních ústavů 2 000,00
2411 5169 Záležitosti pošt/Nákup ostatních služeb 14 000,00
2411 5499 ostatní transfery obyvatelstvu 3 600,00
    Součet za Para 2411 417 100,00
3111 5331 Mateřské školy/Neinv. přísp. zřízeným PO 889 000,00
    Součet za Para 3111 889 000,00
3314 5021 Činnosti knihovnické/Ostatní osobní výdaje 20 000,00
3314 5136 Činnosti knihovnické/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00
3314 5139 Činnosti knihovnické/Nákup materiálu  j.n. 1 000,00
3314 5169 Činnosti knihovnické/Nákup ostatních služeb 9 000,00
    Součet za Para 3314 31 000,00
3319 5021 Ost. záležitosti kultury/Ostatní osobní výdaje 11 500,00
3319 5136 Ost. záležitosti kultury/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00
3319 5137 Ost. záležitosti kultury/Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00
3319 5139 Ost. záležitosti kultury/Nákup materiálu  j.n. 45 000,00
3319 5169 Ost. záležitosti kultury/Nákup ostatních služeb 250 000,00
3319 5171 Ost. záležitosti kultury/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 000,00
3319 5175 Ost. záležitosti kultury/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 65 000,00
3319 5194 Ost. záležitosti kultury/Věcné dary 3 000,00
3319 5329 Ost. záležitosti kultury/Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 10 000,00
    Součet za Para 3319 511 500,00
3326 5021 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult.../Ostatní osobní výdaje 22 000,00
3326 5154 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult.../Elektrická energie 3 300,00
3326 5169 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult.../Nákup ostatních služeb 250 000,00
3326 5171 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult.../Výdaje na opravy  1 150 000,00
    Součet za Para 3326 1 425 300,00
3392 5229 Zájmová činnost v kultuře/Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.org. 15 000,00
3392 5329 Zájmová činnost v kultuře/Ost.neinv.transf.veřej.rozp. 15 000,00
    Součet za Para 3392 30 000,00
3399 5194 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Věcné dary 15 000,00
    Součet za Para 3399 15 000,00
3419 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00
3419 5139 Ost. tělovýchovná činnost/Nákup materiálu  j.n. 50 000,00
3419 5154 Ost. tělovýchovná činnost/Elektrická energie 21 000,00
3419 5169 Ost. tělovýchovná činnost/Nákup ostatních služeb/víceúčelové 40 000,00
3419 5229 Ost.tělovýchovná činnost/Ost.neinv.transfer.Nez 80 000,00
    Součet za Para 3419 210 000,00
3421 5021 Využití volného času dětí a mládeže/Ostatní osobní výdaje 14 000,00
3421 5151 Využití volného času dětí a mládeže/Studená voda 300,00
3421 5153 Využití volného času dětí a mládeže/Plyn 10 000,00
3421 5154 Využití volného času dětí a mládeže/Elektrická energie 25 000,00
3421 5169 Využití volného času dětí a mládeže/Nákup ostatních služeb 150 000,00
3421 5171 Využití volného času dětí a mládeže/Výdaje na opravy 25 000,00
    Součet za Para 3421 224 300,00
3429 5139 Zájmová činnost a rekreace j.n./Nákup materiálu  Méďové 3 000,00
    Součet za Para 3429 3 000,00
3522 5213 Ostatní nemocnice/Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 10 000,00
    Součet za Para 3522 10 000,00
3612 5011 Bytové hospodářství/Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00
3612 5021 Bytové hospodářství/Ostatní osobní výdaje 30 000,00
3612 5031 Bytové hospodářství/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 85 000,00
3612 5032 Bytové hospodářství/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00
3612 5134 Bytové hospodářství/Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 000,00
3612 5139 Bytové hospodářství/Nákup materiálu  j.n. 50 000,00
3612 5151 Bytové hospodářství/Studená voda 200 000,00
3612 5154 Bytové hospodářství/Elektrická energie 150 000,00
3612 5155 Bytové hospodářství/Pevná paliva 400 000,00
3612 5169 Bytové hospodářství/Nákup ostatních služeb 160 000,00
3612 5171 Bytové hospodářství/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 170 000,00
3612 5909 Bytové hospodářství/Ostatní neinvestiční výdaje 500 000,00
    Součet za Para 3612 2 023 000,00
3631 5154 Veřejné osvětlení/Elektrická energie 110 000,00
3631 5171 Veřejné osvětlení/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00
3631 6121 Veřejné osvětlení/Budovy, haly a stavby 300 000,00
    Součet za Para 3631 460 000,00
3632 5169 Pohřebnictví/Nákup ostatních služeb 20 000,00
3632 5171 Pohřebnictví/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 000,00
    Součet za Para 3632 220 000,00
3636 6121 Územní rozvoj/Budovy, haly a stavby 7 350 000,00
    Součet za Para 3636 7 350 000,00
3721 5169 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů/Nákup ostatních služeb 150 000,00
    Součet za Para 3721 150 000,00
3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů/Nákup ostatních služeb 800 000,00
3722 6121 Sběrný dvůr 1 275 000,00
    Součet za Para 3722 2 075 000,00
3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů/Nákup ostatních služeb 200 000,00
    Součet za Para 3723 200 000,00
3745 5011 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Platy zaměstnanců  1 000 000,00
3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Ostatní osobní výdaje 300 000,00
3745 5031 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/sociální zabezpečení  34 000,00
3745 5032 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/zdravotní pojištění 90 000,00
3745 5134 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Výdaje na prádlo, oděv  15 000,00
3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/DHDM 50 000,00
3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup materiálu  j.n. 80 000,00
3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Pohonné hmoty a maziva 140 000,00
3745 5167 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Služby školení a vzdělávání 2 000,00
3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup ostatních služeb 1 100 000,00
3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Výdaje na opravy 250 000,00
3745 5173 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Cestovné  1 000,00
3745 5175 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Výdaje na pohoštění 3 000,00
    Součet za Para 3745 3 065 000,00
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 50 000,00
    Součet za Para 5213 50 000,00
5512 5137 Požární ochrana - dobr. část/DHDM 55 000,00
5512 5153 Požární ochrana - dobr. část/Plyn 15 000,00
5512 5154 Požární ochrana - dobr. část/Elektrická energie 14 000,00
5512 5156 Požární ochrana - dobr. část/Pohonné hmoty a maziva 10 000,00
5512 5169 Požární ochrana - dobr. část/Nákup ostatních služeb 32 500,00
5512 5171 Požární ochrana - dobr. část/Výdaje na opravy  70 000,00
5512 5222 Požární ochrana - dobr. část/Neinv.transf. spolkům 30 000,00
    Součet za Para 5512 226 500,00
6112 5023 Zastupitelstva obcí/Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 220 000,00
6112 5031 Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 360 000,00
6112 5032 Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 115 000,00
6112 5133 Zastupitelstva obcí/Léky a zdravotnický materiál 1 200,00
6112 5134 Zastupitelstva obcí/Výdaje na prádlo, oděv a obuv 12 000,00
6112 5163 Zastupitelstva obcí/Služby peněžních ústavů 2 708,00
6112 5169 Zastupitelstva obcí/Nákup ostatních služeb 5 000,00
6112 5175 Zastupitelstva obcí/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00
6112 5492 Zastupitelstva obcí/Dary obyvatelstvu 30 000,00
6112 5499 Zastupitelstva obcí/Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 4 800,00
    Součet za Para 6112 1 755 708,00
6115 5021 Zastupitelstva kraje/Ostatní osobní výdaje 15 000,00
6115 5139 Zastupitelstva kraje/Nákup materiálu  j.n. 400,00
6115 5162 Zastupitelstva kraje/Služby elektronických komunikací 5 000,00
6115 5175 Zastupitelstva kraje/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00
    Součet za Para 6115 21 400,00
6171 5011 Činnost místní správy/Platy zaměstnanců v pracovním poměru 440 000,00
6171 5021 Činnost místní správy/Ostatní osobní výdaje 35 000,00
6171 5031 Činnost místní správy/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 150 000,00
6171 5032 Činnost místní správy/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00
6171 5133 Činnost místní správy/Léky a zdravotnický materiál 600,00
6171 5134 Činnost místní správy/Výdaje na prádlo, oděv a obuv 6 000,00
6171 5136 Činnost místní správy/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00
6171 5137 Činnost místní správy/Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00
6171 5139 Činnost místní správy/Nákup materiálu  j.n. 85 000,00
6171 5141 Činnost místní správy/Úroky vlastní 120 000,00
6171 5151 Činnost místní správy/Studená voda 10 000,00
6171 5154 Činnost místní správy/Elektrická energie 90 000,00
6171 5155 Činnost místní správy/Pevná paliva 20 000,00
6171 5156 Činnost místní správy/Pohonné hmoty a maziva 32 000,00
6171 5161 Činnost místní správy/Poštovní služby 19 000,00
6171 5162 Činnost místní správy/Služby elektronických komunikací 25 000,00
6171 5163 služby peněžních ústavů 135 000,00
6171 5165 nájemné za půdu 4 100,00
6171 5167 Činnost místní správy/Služby školení a vzdělávání 6 000,00
6171 5169 Činnost místní správy/Nákup ostatních služeb 210 000,00
6171 5171 Činnost místní správy/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00
6171 5172 Činnost místní správy/Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 20 000,00
6171 5175 Činnost místní správy/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000,00
6171 5229 Činnost místní správy/Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 8 000,00
6171 5321 Činnost místní správy/Neinvestiční transfery obcím-přestupky 21 000,00
6171 5361 Činnost místní správy/Nákup kolků 6 000,00
6171 5362 Činnost místní správy/Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 500 000,00
6171 5493 Činnost místní správy/Účelové NI trans. FO 20 000,00
6171 5499 Činnost místní správy/Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 150 000,00
    Součet za Para 6171 3 336 700,00
6399 5362 Platby daní a poplatků st. Rozpočtu za obec 1 200 000,00
    Součet za Para 6399 1 200 000,00
6402 5364 Finanční vypořádání minulých let/Vratky trans. 6 942,00
    Součet za Para 6402 6 942,00
6409 5229 Ostatní činnost j.n./Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 45 000,00
6409 5492 Ostatní činnost j.n./Dary obyvatelstvu 5 000,00
    Součet za Para 6409 50 000,00
       
    Výdaje: 32 553 010,00
       
Financování - splátka úvěru                                                                                                             - 1 139 040,00
       
    Výdaje celkem: 33 692 050,00
       
       
Vyvěšeno: 4.12.2019  
       
Sejmuto: 21.12.2019  

 

Příjmy 2020

Příjmy 2020 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,82 kB

Výdaj 2020

Výdaj 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,24 kB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Počasí

Počasí dnes:

26. 11. 2020

zatazeno

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google playapp store

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rozsvícení vánočního stromu